Adatkezelési tájékoztató

 

 • Az adatkezelési tájékoztató célja

A PicMe weboldalt üzemeltető Szuchy Zsuzsanna egyéni vállalkozó 1184 Budapest, Németh József utca 36B (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minde n adatkezelés me gfe le l a je le n szabályzatban és a hatályos ne mze ti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktus aiban meghatározott elvárásoknak.

A  szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos an felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatos an elérhetők a picme.hu/adatvedelem címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A mennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja  kérdését.

 

A szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 • Az adatkezelő adatai

Amennyiben  megkeresné  a PicMe weboldalon keresztül vállalkozásunkat, a +36306558192 telefonszámon vagy az info@picme.hu  elérhetőségeken  léphet  kapcsolatba  az adatkezelővel.

 

Az adatkezelő minde n hozzá beérkezett e -mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Szuchy Zsuzsanna egyéni vállalkozó

A dószám : 6745119-1-43

Te lefonszám +36306558192 :  E -mail: info@picme.hu

 

2.1   Adatvédelmi tisztviselő

N év:  Szuchy Zsuzsanna

Te lefonszám : +36306558192

 • A kezelt személyes adatok köre
  • Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Kötelezően megadandó: e-mail cím

Lehetséges megadandó: név, telefonszám

 • Technikai adatok

A PicMe weboldalt üzemeltető Szuchy Zsuzsanna e.v. (továbbiakban adatkezelő) a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);     hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogos ulatlan hozzáférés e lle n védett (adat bizalmassága) le gye n.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő olyan műszaki,  szervezési és szerveze ti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcs olatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy cs ak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondos kodik arról, hogy amikor a jogos ult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és  rendelkezésre  álljanak  az  e zze l kapcsolatos   eszközök.

 

 • Cookie-k (Sütik)
 • A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik  a látogatók egyéni beállításait, amelyek  felhasználásra kerül(het)nek

megkönnyítik a we boldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhas ználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie ) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban e lmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a picme.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ille tve a böngészésre használt más eszközről.

 • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google  Analytics  mint harmadik fél sütijeit is . A  Google  Analytics s tatisztikai  célú  szolgáltatás  használatával  az adatkezelő információkat  gyűjt  azzal  kapcsolatban,  hogy  a

látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, ille tve amíg a látogató ne m törli őket.

 • Online ajánlatkéréshez kapcsolódó adatok

Kötelezően megadandó: e-mail cím

Lehetséges megadandó: név, telefonszám

 • Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Kötelezően megadandó: e-mail cím

Lehetséges megadandó: név, telefonszám

 • Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Kötelezően megadandó: e-mail cím

Lehetséges megadandó: név, telefonszám

A feliratkozás bármikor visszavonható a kapott hírlevélen a leiratkozás linker kattintva.

 • Megrendelés után a megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok

Fotók, videók, médiatartalmak

 

 • A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az ajánlatkérés során e-mail címet, nevet, telefonszámot kizárólag az ajánlatkérés után az adott megrendelés teljesítése során használjuk fel. Azok a továbbiakban nem kerülnek felhasználásra.

A megrendelő által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok (pl. fotók, videók, egyéb tartalmak) kizárólag a megrendelés teljesítése céljából használja fel az adatkezelő, azok a továbbiakban nem kerülnek felhasználásra. A megrendelés teljesítése után a küldött adatokat az adatkezelő törli. A termék (videó) a megrendelő tulajdona, azt sem a megrendelő, sem az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza.

 

 • Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

 • Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, ille tve törvényi felhatalmazáson alapulnak. A z önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos   esetekben  a  megadott  adatok  egy  körének  kezelését,  tárolását,  továbbítását  jogszabályok                                                                               4

teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a PicMe weboldalt üzemeltető Szuchy Zsuzsanna egyéni vállalkozó részére adatközlők figyelmét, hogy ame nnyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcs olatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. 2011. évi C X II. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (E U) 2016/679 re nde le te (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E K re ndelet hatályon kívül he lyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR );

 1. 2013. évi V . törvény – a Polgári Törvénykönyvről (P tk.); 2000. évi C . törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 2. 2017. évi L III. törvény – a pénzmosás és te rrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (P mt.);
 3. 2013. évi C C X X X V II. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

 • Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön  személyével kapcs olatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott  oldalakkal   kapcsolatos   technikai   adatok   automatikusan   képződnek   számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, ille tve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 • Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az adatkezelők, adatfeldolgozók köre:

Szuchy Zsuzsanna egyéni vállalkozó

 • Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A z érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, ille tve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél je lze tt módon, ille tve az adatkezelő fe nti elérhetőségein.

 • Tájékoztatáshoz való jog 

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a G DP R 13. és a 14. cikkbe n említett valame nnyi információt és a 15–22. és 34. cikk s ze rinti minde n e gyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően me gfo-galmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogos ult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e , és ha ilye n adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek  vagy  címzettek  kategóriái,  akikkel,  illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ille tve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panas z benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is , valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milye n várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja me g a tájékoztatást.

 • Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által ke ze lt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogos ult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az  érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  e lle n,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi kötelezettség  teljesítéséhez  törölni  kell;

a   személyes   adatok        gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került s or.

Az adatok törlése ne m kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog sze rinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy  s tatisztikai célból, közérdek alapján; vagy  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,  illetve  védelméhez.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike  teljesül:    

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ezesetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé tes zi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az  adatkezelés  jogellenes ,  és  az  érintett ellenzi  az  adatok  törlését, és  ehelyett kéri  azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ezesetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az  adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével cs ak az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ille tve valame ly tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozáshoz való jog

 

A z érintett jogos ult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban me gkapja, és ezeket az adatokat e gy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga

Az érintett jogos ult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett fe ladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy e gy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is . Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem keze lheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a

profilalkotást

A z érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • Visszavonás joga

A z érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor viss zavonja.

 • Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő e lle n bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál le he t élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapes t, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C . Levelezési cím: 1530 Budapes t, P f.: 5.

T e le fon: 0613911400 F ax: 0613911410

E -mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 • Egyéb rendelkezések

E  tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemze ti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett me gkereshetik az adatkezelőt.

A PicMe weboldalt üzemeltető Szuchy Zsuzsanna egyéni vállalkozó a hatóságok részére – ame nnyibe n a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül   szükséges.